MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : YUMAKÇA
Adresi : KIZILTOPRAK MAH. 920 SK. NO: 10 / B
Telefon :0545 535 34 07
Fax :-
E-mail:[email protected]

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait YUMAKÇA internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : 
 
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 
     Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Tüm bu bilgiler Alıcı tarafından onaylanmıştır.
 
Ödeme şekli: 
Teslimat adresi: 
Toplam:  ₺

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, YUMAKÇA internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, azami 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

4.4- Ürün’ün teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün’ün sevkiyatını takip etmek ALICI’ nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Satıcı, Ürün’ü eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte her türlü ayıptan ari olarak teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7- Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

4.8- Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.9- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10- Satıcı Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve Alıcı’nın sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın söz konusu onayı vermediği hallerde Sözleşme’nin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

4.11- Sözleşme’nin 6. maddesinde düzenlenen cayma hakkı dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra azami 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Satıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme’nin Satıcı’nın edimini ifa etmemesi nedeniyle Alıcı tarafından feshedildiği hallerde Alıcı’nın kanundan doğan hakları saklıdır.

4.12- Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği takdirde Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise ve Alıcı' nın tercih hataları sebebiyle iade talebinde kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmek veya iadeyi talep etmek yerine, Ürün bedeli alacağının tahsiline ilişkin hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 


MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- Alıcı, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün’ün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ön bilgilendirme formunu ve Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İade edilecek Ürün’ün hasar görmemiş, tekrar satılabilme özelliğini kaybetmemiş, kullanılmamış olması gerekmektedir.

5.2- Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Ürün’ün Sözleşme’nin 6.6 maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

5.3- Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün en geç 10 gün içerisinde, Satıcı’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde; 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), iade formu, iade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4- Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli, teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.

5.5- Teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa, Ürün değerini veya değerindeki azalmayı Satıcı’ya tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ürün’ün mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması kabul edilmez.

5.5- Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Cayma tarihine kadar geçen sürede Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmaması nedeniyle Ürün’de değişiklik veya bozulma olduğu hallerde, Alıcı cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

5.6- Cayma hakkı için öngörülen yasal sürenin geçmesi veya yasal düzenlemeler çerçevesinde Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılmasının olanaklı olmadığı hallerde, Alıcı Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Ürün’ü iade veya değiştirmek isterse bunun kabulü hususunda münhasır takdir hakkı Satıcı’ya ait olmakla birlikte, Alıcı Ürün’ün iade ve değişimi nedeniyle doğan masraflardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

8.1- Alıcı, Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün’ün tüm temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri, Satıcı ve Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı dahil tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Satıcı’ya ait internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 

SATICI

YUMAKÇA

ALICI

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR